Predpisy

Nižšie uvedené podmienky platia pre použitie Antal.cz (Antal International sro), internetové stránky prevádzkované Antal International sro, Anglická 140/20, 120 00 Praha 2, registrovaná u Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 231499, IČ 03421520, DIČ CZ03421520.

Užívatelia sú povinní prijať podmienky, aby mohli používať webové stránky a služby cez ne ponúkané. Antal International si vyhradzuje právo zmeniť nižšie uvedené podmienky. Ak nechcete prijať nižšie uvedené podmienky, nebude Vám povolený prístup na webové stránky a na nich ponúkaným službám. Ak je toto váš prípad, budete vyzvaní na opustenie webovej stránky.

Antal International má právo odoprieť prístup na webové stránky (prístup je definovaný ako schopnosť využiť akéhokoľvek druhu služieb a informácií, ktoré sú dostupné prostredníctvom internetovej stránky) alebo na niektorej z jej zložiek, ktoré považuje za dôležité, kedykoľvek, bez poskytnutia vysvetlenia.

 

Podmienky používania

Ako užívateľ internetových stránok súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok:

Webovej stránky nesmie byť použité na účely, ktoré sú v rozpore so zákonom. Je zakázané použitím webovej stránky posielať nepresné, neúplné alebo nepravdivé informácie (v prípade kandidátov - informácie o jeho biografiu), alebo podanie takýchto informácií priamo na webových stránkach.

Ďalej je zakázané používať webové stránky na rozosielanie klebiet, urážok, vyhrážok, nadávok, urážlivých obsahov, ktoré môžu byť na úkor druhých, rovnako ako iné druhy nevhodného obsahu, alebo predloženie takéhoto obsahu priamo na webových stránkach.

Ako užívatelia týchto stránok súhlasíte, že nebudete používať na odosielanie alebo priamo odosielať dáta obsahujúce vírusy a ďalší škodlivý obsah, ktorý môže interferovať s fungovaním webových stránok, rovnako ako obsah, ktorý môže upraviť informácie, že používateľ webových stránok nie je oprávnený obsah upravovať alebo odstrániť.

Rovnaké podmienky sa vzťahujú na obsah, ktorý môže webové stránky zmraziť, teda obsah spamu. Užívatelia sa rovnako zaviazali, že nebudú používať akýkoľvek typ zariadenia alebo softvéru k zaseknutiu, oneskorenie alebo poškodenie, či ďalšie opatrenia, ktoré budú mať vplyv na fungovanie tejto webovej stránky.

Preto užívatelia týchto stránok súhlasia s tým, že neuskutočnia žiadne kroky, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na povesť spoločnosti Antal International, ako aj akcie, ktoré môžu urážať ďalšie osoby, byť zneužiteľné alebo ohrozujúce.

 

Užívatelia

Nie sú povinní akoukoľvek formou platby používať webové stránky a všetky služby a funkcie, ktoré stránky ponúka.

Užívatelia si musia byť vedomí toho, že môžeme kedykoľvek vyžadovať, aby doložili svoju totožnosť, adresu, kontaktné údaje a informácie o ich aktuálnom stave zamestnanosti a totožnosti svojho súčasného zamestnávateľa.

 

Zhromažďovanie informácií

Užívatelia sú povinní dodržiavať podmienky pri podávaní informácií prostredníctvom webových stránok alebo aplikácií prístupných prostredníctvom internetových stránok.

Antal International s.r.o. si vyhradzuje právo na zhromažďovanie informácií a štatistík v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, pokiaľ ide o jednotlivcov, ktorí navštívia stránky pre nábor, obchodné a marketingové účely. Tieto údaje môžu byť použité na poskytnutie pomoci pri každej fáze procesu náboru, ako aj tie, ktoré predstavujú ponuky iných špecializovaných služieb prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo poštou.

V odôvodnených prípadoch, spoločnosť Antal International môže určovať hranice, v ktorých sa môžu akcie používateľa pohybovať v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, a vyhradzuje si právo, aby mu okamžite odmietol poskytnúť prístup k používaniu webových stránok, odstráni všetok obsah, ktorý nie je v súlade s podmienkami , alebo je považovaný za nevhodný bez udania dôvodov.

Zhromaždené údaje môžu byť odovzdaná tretím stranám, ktoré podporujú proces náboru - strany spojené s alebo spolupracujúci s Antal International, so sídlom v Prahe a potenciálnymi zamestnávateľmi.

Osobné údaje sú spracovávané v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov a zákona o ochrane osobných údajov zo dňa 29.08.1997, Dz. U. [Journal of zákonov] No 133, bod 833.

 

Zodpovednosť

Webové stránky, služby a funkcie ponúkané spoločnosťou Antal International sú dodávané bez explicitných a implicitných záruk. Negarantujeme zabezpečenie riadneho fungovania webových stránok a ďalších služieb a funkcií dostupných cez webové stránky. Nenesieme zodpovednosť za webové stránky v prípade, že sú nedostupné z dôvodu údržby, zavádzanie technických zlepšení, ktoré spadajú mimo našu kontrolu.

Všetky aspekty webových stránok môže spoločnosť Antal International kedykoľvek zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť, vrátane prístupu ku všetkým typom databáz a ďalšiemu obsahu. Antal International si vyhradzuje právo zaviesť zmeny v podmienkach používania webovej stránky kedykoľvek, vrátane týchto zmien v ustanoveniach a nariadeniach, ktoré sa týkajú používania webových stránok. Užívatelia sú povinní súhlasiť s novými podmienkami pri použití webových stránok.

Používatelia berú na vedomie, že nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek nepresné informácie a nepresný obsah, ktorý sme dostali v dobrej viere na zverejnenie na našich webových stránkach.

Antal International nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek straty či škody, ktoré môžu nastať v závislosti na informáciách zverejnených na webových stránkach alebo využitím týchto informácií. Antal International ďalej nenesie zodpovednosť za:

a) stratu príjmu či stratu zisku spojených so zmluvou, stratu doterajšieho alebo predpokladaného zárobku, nádej na budúce zamestnanie a nemožnosť dosiahnutia profesijné schopnosti, straty nakumulovaného kapitálu a predpokladaných úspor, stratu obchodnej činnosti, stratu hodnoty firmy, stratu alebo poškodenie dobrého mena, korupciu dát, stratu času riadenia a správy, vznik právnych a ďalších profesionálnych nákladov.

b) akékoľvek nepriame alebo následne spôsobené straty alebo škody (vrátane obmedzenia z dôvodu skreslenia, nedbanlivosti, iných občianskoprávnych deliktov, porušenia zmluvy alebo porušenia zákonnej povinnosti), ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z predmetu na webových stránkach. Avšak, všetko vyššie uvedené, vylučuje spoločnosť Antal International zo zodpovednosti za podvod alebo za smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou.

Odkazy na iné stránky

Webová stránka obsahuje odkazy na iné, externé webové stránky, čo užívateľom umožňuje prístup k sérii automatických odkazov vedúcich na iné webové stránky, ktoré sa môžu ukázať ako zaujímavé. Antal International nenesie zodpovednosť za obsah týchto stránok, pretože nie je povinná skúmať a uznať ich za nezávadné. Spoločnosť nezaručuje, že tieto väzby zostávajú v platnosti a aktuálne. Použitie linkov ostáva vo výlučnej zodpovednosti užívateľov.

Autorské práva

Všetky informácie, logá, ochranné známky a ďalší obsah chránený autorskými právami, ktorý sú obsiahnuté na webovej stránke, sú chránené autorskými právami spoločnosti Antal International. Všetky obchodné známky, logá, softvér a ďalšie duševné vlastníctvo sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Antal International

Užívateľom je zakázané sťahovanie, kopírovanie alebo tlač akéhokoľvek obsahu, ktorý je obsiahnutý na internetových stránkach. Kopírovania pre obchodné alebo reklamné účely je zakázané, rovnako ako falšovanie pomocou vybraných sekvencií alebo použitia k akýmkoľvek iným typom manipulácie. Ďalej je zakázané akékoľvek úsilie zamerané na dešifrovanie, dekompiláciu alebo úpravu softvéru, kódovanie informácií obsiahnutých na webových stránkach alebo konštatovanie obsahu, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva.

Antal.eu.sk je webová stránka pre Antal International s.r.o., spoločnosť registrovaná v Českej republike, ktorej sídlo je Anglická 140/20, 120 00 Praha 2, registrovaná u Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 231499, IČ 03421520, DIČ CZ03421520.

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj